ECOVER ZERO prací prášek 1,875 kg

363  včetně DPH

Dostupné na objednávku

EAN: 5412533417715 Katalogové číslo: 5412533417715 Kategorie: , ,

Popis

Univerzální prášek na praní bílého i barevného prádla pro alergiky i pro děti. Je bez parfemace a dermatologicky testován.


Složení

15-30 %: bělící činidlo na bázi kyslíku, 5-15 % zeolity: aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo.
VAROVÁNÍ
H315 – Dráždí kůži. H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.

*) hvězdičkou označené suroviny jsou v BIO kvalitě


Skladování

Skladování: Uchovávejte mimo dosah dětí.Legislativní zařazení: Ekologický prostředek.


 

1
    1
    Košík